Δημοσιεύθηκαν και επισυνάπτονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αυστηρή αναπαραγωγή της προστασίας του μυοκαρδίου από κλινικές και  προκλινικές μελέτες στην καθημέρα πράξη. Όπως είναι γνωστό και παρά την υπερτριακονταετή μελέτη του φαινομένου της προστασίας του μυοκαρδίου και των μηχανισμών του, υπάρχουν μέχρι σήμερα δυσκολίες για τη σταθερή εφαρμογή του. Στις κατευθυντήριες οδηγίες παρουσιάζονται και αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια όλες οι πτυχές των κλινικών και πειραματικών μελετών προκειμένου να υπάρξει μείωση των λαθών στην εφαρμογή τους και αύξηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων.
                                                                                                      Καθηγητής Ε. Ηλιοδρομίτης