Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Νοσοκομείο τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με

Το Νόμο 2472/1997 περί “Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”

Την Ευρωπαϊκή Οδηγία μια τους επαγγελματίες υγείας, σχετικό με Την εμπιστευτικότητα και προστασία προσωπικού απορρήτου στον τομέα υγείας

Στο πλαίσια χορήγησης άδειας διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα έχει καταρτίσει

Ι. Μελέτη επικινδυνότητας και πολιτικής ασφάλειας για την προστασία προσωπικών Δεδομένων Πληροφοριακών συστημάτων (έντυπων και ηλεκτρονικών)

  1. Κώδικα Δεοντολογίας
  2. Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης

Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι του Νοσοκομείου όλα τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα τού επί των προσωπικών του δεδομένων, ήτοι δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα αντίρρησης και δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά μια τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση, καθώς και μια την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε επιμέρους ιστοσελίδες ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και περαιτέρω στοιχεία (π.χ. E-mail, Όνομα, Επίθετο, Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Ηλικία, Διεύθυνση), ο χρήσης/ επισκέπτης δηλώνει και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά μια τη χρήση αιτών ή την τυχόν διαρροή τους από τον ίδιο ή τρίτους. Επίσης, δηλώνει και αποδέχεται ότι τα ως άνω στοιχείο είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη που ήθελε διενεργηθεί με τη χρήση τους, καθώς επίσης ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της αμέσου ενημέρωσης του Νοσοκομείου μια οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε παραβίαση Π διαρροή τους.

Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται μια οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των ως άνω στοιχείων και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης απέ τoν χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών.

Top