ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1. Σύνδρομο μακρού και βραχέος QT

2. Πνευμονική εμβολή. Πρόγνωση, θεραπεία

3. Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

4. Καρδιακή αμυλοείδωση. Κλινικά και ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα, ηχωκαρδιογράφημα

5. Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα, αρτηρίτις Takayashu

6. Αναφέρατε την αιμάτωση των παρακάτω καρδιακών δομών:
Α. Του φλεβοκόμβου.
Β. Του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας και της πνευμονικής αρτηρίας.
Γ. Του κολποκοιλιακού κόμβου.
Δ. Του δεξιού σκέλους του δεματίου του His.
E. Του αριστερού σκέλους του δεματίου του His.
ΣΤ. Του πρόσθιου θηλοειδούς μυός της μιτροειδούς.
Ζ. Του οπίσθιου θηλοειδούς μυός της μιτροειδούς.

7. Περιγράψετε τη ΣΥΝΗΘΗ ηλεκτροφυσιολογική εικόνα (αλληλουχία επαρμάτων A,H,V και διαστημάτων ΑΗ,ΗV) σε ασθενή που παρουσιάζει:
Α. Κολποκοιλιακό αποκλεισμό τύπου Weckenbach 3/2 με στενά QRS.
B. Υψηλού βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό 2/1 με στενά QRS και χωρίς διαταραχές ενδο-κοιλιακής αγωγιμότητος.
Γ. Υψηλού βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό 2/1 με ευρέα QRS και με παρουσία πλήρους block δεξιού σκέλους και πρόσθιου αριστερού ημιαποκλεισμού.
Δ. Πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό με ευρέα QRS και συχνότητα 35/min.

8. Ασθενής με ιστορικό χρονίας καρδιακής ανεπάρκειας επανεισάγεται στο Νοσοκομείο λόγω υποτροπής συμπτωμάτων και για καλύτερη παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση του τοποθετείτε καθετήρα Swan-Ganz, που καταγράφει τις εξής παραμέτρους:
Δεξιός κόλπος, μέση πίεση = 13 mm Hg
Πνευμονική αρτηρία 43/23, μέση πίεση = 30 mm Hg
Πνευμονικά τριχοειδή (ενσφήνωση), μέση πίεση = 23mm Hg
Η καρδιακή παροχή υπολογίσθηκε σε 4 lt/min και η καρδιακή συχνότητα είναι 100/1’. Η πίεση στην αορτή είναι 112/78, μέση πίεση = 88 mm Hg.Τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του αρρώστου (βάρος, ύψος) αντιστοιχούν σε επιφάνεια σώματος (BSA)= 2m2. Να υπολογιστούν.

Ο όγκος παλμού (Stroke Volume)
Ο Καρδιακός Δείκτης (Cardiac Index)
Ο Δείκτης Όγκου Παλμού (SVI= Stroke Volume Index)
Οι συστηματικές (περιφερικές) αντιστάσεις (Systemic Resistance)
Οι Ολικές Πνευμονικές Αντιστάσεις (Total Pulmonary Resistance)
Οι Αρτηριδιακές Πνευμονικές Αντιστάσεις (Pulmonary Vascular Resistance)
Ποιά (-ες) κατηγορία (-ες) φαρμάκων και με ποιό τρόπο θα συμβάλλουν στη βελτίωση των παραπάνω αιμοδυναμικών παραμέτρων;

9. Μυοκαρδίτιδα: μορφές, στάδια εξέλιξης, διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές επιλογές. Ενδείξεις βιοψίας του μυοκαρδίου.

10. Οξεία περικαρδίτιδα: αιτιολογία, κλινική εικόνα – ακροαστικά ευρήματα, ΗΚΓ/φικά κριτήρια και θεραπευτική αντιμετώπιση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα αυξάνει τα επίπεδα δακτυλίτιδος

Α) προπαφαινόνη
Β)κινιδίνη
Γ)φλεκαινίδη
Δ)βεραπαμίλη
Ε)όλα τα παραπάνω

2. Ποια από τις παρακάτω ταχυκαρδίες δεν έχει βραχύ RP

A)κολποκοιλιακή κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου(AVNRT)
Β)ορθόδρομη κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου οφειλομένη σε παραπληρωματικό δεμάτιο (AVRT)
Γ)κολπική ταχυκαρδία

3. Ποια είναι η συχνότερη αιτία ανεπαρκείας της τριγλώχινος βαλβίδος σε ενήλικες

Α)ρευματική νόσος
Β)πνευμονική υπέρταση λόγω αριστεράς καρδιακής νόσου
Γ)καρκινοειδές
Δ)μυξωματώδης εκφύλιση
Ε)συγγενής ανωμαλίες

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν θεωρείται υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη ενδοκαρδίτιδος

Α)προσθετική βαλβίδα
Β)προηγηθείσα ενδοκαρδίτις
Γ)κυανωτική συγγενής καρδιοπάθεια
Δ)χειρουργηθείσα μεσοκολπική επικοινωνία

5. Υπέρ της διάγνωσης συνδρόμου καρκινοειδούς συνηγορούν τα ακόλουθα

Α)προσβολή τριγλώχινος βαλβίδος
Β)βρογχόσπασμος
Γ)διάρροια
Δ)όλα τα παραπάνω

6. Σε ανωμαλία Ebstein παρατηρούνται τα ακόλουθα εκτός

Α)παρουσία ανεπαρκείας τριγλώχινος
Β)ευρύς διχασμός πρώτου τόνου
Γ)παραπληρωματικά δεμάτια
Δ)πνευμονική υπέρταση

7. Οι μέθοδοι αντιμετώπισης του εμφράγματος της δεξιάς κοιλίας είναι οι εξής εκτός

Α)ενυδάτωση
Β)ενδοαορτική αντλία
Γ)επαναγγείωση
Δ)διούρηση

8. Η ενδοαορτική αντλία αντενδείκνυται σε
Α)στένωση μιτροειδούς βαλβίδος
Β)ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος
Γ)σημαντική περικαρδιακή συλλογή
Δ)ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδος

9. Η διάγνωση του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού βασίζεται

Α)στο λόγο αλδοστερόνη/δραστικότητα ρενίνης πλάσματος >30
Β)στην απεικόνιση αδενώματος/υπερπλασίας επινεφριδίων
Γ)στην μέτρηση αλδοστερόνης πλάσματος από τον εκλεκτικό καθετηριασμό των επινεφριδιακών φλεβών
Δ/όλα τα παραπάνω
Ε/ στο Α και Β

10. Η φαρμακευτική θεραπεία του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού βασίζεται στους αναστολείς της αλδοστερόνης.Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό

Α)η σπιρονολακτόνη και η επλερενόνη είναι ισοδύναμα φάρμακα ως προς την αποτελεσματικότητα
Β)η σπιρονολακτόνη υπερτερεί της επλερενόνης ως προς την αποτελεσματικότητα
Γ)η επλερενόνη είναι ανάλογη της προγεστερόνης
Δ) το Α και Γ

11. Μία μεταφορά της καμπύλης πίεσης-όγκου προς τα αριστερά σημαίνει

Α)μείωση της διατασιμότητος της αριστεράς κοιλίας
Β)αύξηση της διατασιμότητος της αριστεράς κοιλίας
Γ)μη μεταβολή στην διατασιμότητα της αριστεράς κοιλίας
Δ)η καμπύλη δεν μετακινείται προς τα αριστερά
Ε)μείωση της συστολικής λειτουργίας της αριστεράς κοιλίας

12. Σε ασθενή με σημαντική στένωση και μέτρια ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος, η εκτίμηση του αορτικού στομίου με τον τύπο Gorlin

Α)εκτιμά σωστά την επιφάνεια του αορτικού στομίου
Β)δίδει μικρότερη επιφάνεια από την πραγματική
Γ) δίδει μεγαλύτερη επιφάνεια από την πραγματική

13. Η φυσιολογική σημασία μίας στένωσης στεφανιαίας αρτηρίας μπορεί να εκτιμηθεί στο αιμοδυναμικό εργαστήριο με

Α) Ποσοτική στεφανιαία αρτηριογραφία
Β)στεφανιαία εφεδρεία μετά χορήγηση αδενοσίνης
Γ)ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα
Δ)οπτική συνεκτική τομογραφία
Ε)ενδοστεφανιαία χορήγηση ακετυλοχολίνης

14. Η επέμβαση Ross είναι
Α)αντικατάσταση της τριγλώχινος βαλβίδος με βιοπροσθετική
Β)μεταφορά της πνευμονικής βαλβίδος στην αορτική θέση
Γ)η κατάλληλη επέμβαση στην ανωμαλία Ebstein

15. Ένδειξη για χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδος είναι

Α)ασυμπτωματικός ασθενής χωρίς ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας
Β)κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας <60%
Γ)τελοδιαστολική διάμετρος αριστεράς κοιλίας30mm

16. Μια «διφασική απόκριση» σε ένα τοίχωμα κατά τη δοκιμασία ηχωκαρδιογραφίας με δοβουταμίνη σημαίνει
Α)ισχαιμία
Β)έμφραγμα
Γ)φυσιολογική αντίδραση
Δ)ισχαιμία και βιώσιμο μυοκάρδιο στο τοίχωμα αυτό
Ε)μη αξιολογήσιμο εύρημα

17. Ποια από τις παρακάτω ταχύτητες του μιτροειδικού δακτυλίου συνηγορεί υπέρ συμιεστικής περικαρδίτιδος

Α)5cm/s
Β)7cm/s
Γ)15cm/s
Δ)50cm/s
Ε)75cm/s

18. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι εύρημα που υποδηλοί υψηλό κίνδυνο σε σπινθηρογράφημα με θάλλιο-201

Α)διάταση της αριστεράς κοιλίας μετά την κόπωση
Β)αύξηση της πρόσληψης θαλλίου στους πνεύμονες
Γ)σταθερό έλλειμα στην κορυφή
Δ)έλλειμα >25% του μυοκαρδίου της αριστεράς κοιλίας

19. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη

Α)αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου
Β)διουρητικά
Γ)αναστολείς διαύλων ασβεστίου
Δ)β-αναστολείς
Ε)νιτρώδη

20. Όλα τα παρακάτω είναι δράσεις της φουροσεμίδης εκτός

Α)φλεβική αγγειοδιαστολή
Β)υπομαγνησιαιία
Γ)υπερασβεστιαιμία
Δ)ωτοτοξικότητα

21. Ποιο παράγοντα χρησιμοποιούμε για να εκτιμήσουμε την ενδοθηλιακή λειτουργία στις στεφανιαίες αρτηρίες

Α)ενδοθηλίνη
Β)αδενοσίνη
Γ)ακετυλοχολίνη
Δ)εργονοβίνη

22. Στη νεογνική ηλικία η συνηθέστερη συγγενής κυανωτική καρδιοπάθεια είναι:

Α) Το σύνδρομο Eisenmeger
Β) Η μετάθεση των μεγάλων αγγείων
Γ) Η τετραλογία Fallotl
Δ) Ο κοινός αρτηριακός κορμός
Ε) Η μονήρης κοιλία

23. Παιδί ηλικίας 6 ετών παρουσιάζει κυάνωση και στο ΗΚΓ διαπιστούνται σημεία υπερτροφίας της αριστεράς κοιλίας. Η πιθανότερη διάγνωση είναι:

Α) Τετραλογία Fallot
Β) Ατρησία τριγλώχινος
Γ) Στένωση πνευμονικής βαλβίδος με άθικτο το μεσοκολπικό και το μεσοκοιλιακό διάφραγμα
Δ) Ανωμαλία τύπου Ebstein
E) Πρωτογενές έλλειμμα μεσοκολπικού διαφράγματος (ostium primum)

24. Ασθενής υποβάλλεται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική από μηριαία προσπέλαση. Εάν εμφανισθεί ως επιπλοκή αιμορραγία, το συνηθέστερο σημείο εντόπισης της είναι:

Α) Το σημείο παρακέντησης
Β) Οργανο του γαστρεντερικού σωλήνα
Γ) Οπισθοπεριτοναικό αιμάτωμα
Δ) Αιμορραγία στο Κ.Ν.Σ., κυρίως ενδοκράνια
Ε) Ολα τα παραπάνω έχουν ίσες πιθανότητες εντοπισμού της αιμορραγίας

25. Η καταγραφή συνεχούς Doppler που απεικονίζεται έχει ληφθεί από την πνευμονική αρτηρία από το βραχύ άξονα των μεγάλων αγγείων, σε μια γυναίκα 21 ετών με ιστορικό χειρουργηθείσας τετραλογίας Fallot. Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό:

Α) Υπάρχει σοβαρή στένωση πνευμονικής βαλβίδας
Β) Η τελοδιαστολική κλίση πίεσης κατά μήκος της πνευμονικής βαλβίδας είναι υψηλή
Γ) Η καταγραφή είναι χαρακτηριστική ανοικτού βοτάλειου πόρου
Δ) Υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας
Ε) Τίποτα από τα παραπάνω

26. Ασθενής με παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου κατωτέρου τοιχώματος εμφανίζει σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς με έκκεντρο πίδακα που κατευθύνεται προς το ελεύθερο τοίχωμα του αριστερού κόλπου. Η πιθανότερη αιτία της μιτροειδικής ανεπάρκειας είναι:

Α) Κυματίζουσα (flail) οπίσθια γλωχίνα
Β) Διάταση μιτροειδικού δακτυλίου
Γ) Σχισμή (cleft) στη μιτροειδή
Δ) Έλξη προς την κορυφή (apically tethered) της πρόσθιας γλωχίνας
Ε) Έλξη προς την κορυφή (apically tethered) της οπίσθιας γλωχίνας

27. Άνδρας ασθενής ηλικίας 55 χρονών με πρόσφατη αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας με μηχανική προσθετική βαλβίδα υποβάλλεται σε πρώτη μετεγχει-ρητική μελέτη για τη μέτρηση των τιμών αναφοράς της βαλβίδας. Η μέγιστη ταχύτητα διαμέσου της προσθετικής βαλβίδας που καταγράφεται είναι 2,5m/sec. Η τιμή αυτή:

Α) Είναι παθολογική ενδεικτική δυσαρμονίας μεταξύ ασθενή και μεγέθους προσθετικής βαλβίδας (patient prosthesis mismatch)
Β) Είναι παθολογικά αυξημένη ενδεικτική στένωσης της προσθετικής βαλβίδας
Γ) Μπορεί να είναι φυσιολογική, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της προσθετικής βαλβίδας
Δ) Είναι παθολογικά ελαττωμένη ενδεικτική χαμηλής καρδιακής παροχής του ασθενούς

28. Η παρακάτω εικόνα έχει ληφθεί από διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα. Οι δομές που απεικονίζονται και αριθμούνται αντιστοιχούν σε:

Α) 1-Αριστερός κόλπος, 2-Κάτω κοίλη φλέβα, 3-Ωτίο δεξιού κόλπου
Β) 1-Αριστερός κόλπος, 2-Άνω κοίλη φλέβα, 3-Ωτίο δεξιού κόλπου
Γ) 1-Αριστερός κόλπος, 2-Κάτω κοίλη φλέβα, 3-Δεξιός κόλπος
Δ) 1-Δεξιός κόλπος, 2-Κάτω κοίλη φλέβα, 3-Ωτίο αριστερού κόλπου

29. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά είναι περισσότερο παθογνωμικό για τη διάγνωση της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας σε έναν ασθενή 50 ετών;

Α) LDL > 180 mg/dl
Β) Ύπαρξη τενόντιου ξανθώματος
Γ) Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου σε συγγενή πρώτου βαθμού του ασθενούς
Δ) Γεροντότοξο
Ε) Παρουσία στηθάγχης προσφάτου έναρξης

30. Ποιο από τα παρακάτω είναι το φάρμακο εκλογής σε ασθενή με οικογενή υπερτριγλυκεριδαιμία;

Α) Ω-3 λιπαρά οξέα
Β) Στατίνη
Γ) Νικοτινικό οξύ
Δ) Φιβράτη
Ε) Κανένα από τα παραπάνω

31. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί διαγνωστικό κριτήριο του μεταβολικού συνδρόμου σε έναν άνδρα;

Α) Περίμετρος κοιλίας = 104 cm
Β) Γλυκόζη νηστείας = 115 mg/dl
Γ) Αρτηριακή πίεση = 145/95 mmHg
Δ) HDL = 45 mg/dl

32. Ποιός είναι ο πιο κοινός μηχανισμός δράσης σε κλινικά σημαντική καρδιακή αρρυθμία;

Α) Πυροδοτούμενη δραστηριότητα.
Β) Ανώμαλος αυτοματισμός.
Γ) Πρώιμες μετεκπολώσεις.
Δ) Επανείσοδος.
Ε) Παρασυστολία.

33. Ο ασθενής σας έχει χρόνια κολπική μαρμαρυγή και σταθερή στεφανιαία νόσο. Η προσθήκη αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας στους ανταγωνιστές βιταμίνης Κ (ΑΒΚ) ποιόν κίνδυνο μειώνει;

Α) Τις υποτροπές στεφανιαίων επεισοδίων.
Β) Τα θρομβοεμβολικά επεισόδια.
Γ) Τα αιμορραγικά επεισόδια.
Δ) Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστές.
Ε) Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

34. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την «ευάλωτη» πλάκα;
Α) Η ευάλωτη πλάκα χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό μιας λεπτής ινώδους κάψας και ενός λιπώδους πυρήνα πλούσιου σε LDL.
Β) Αυτές οι πλάκες συχνά παθαίνουν ρήξη στο κεντρικό τμήμα της ινώδους κάψας, όταν αυξάνονται οι υδροδυναμικές δυνάμεις.
Γ) Στοιχεία δείχνουν ότι οι ευάλωτη πλάκα μπορεί να προέλθει από αιμορραγία του αγγείου σε ορισμένες θέσεις στο τοίχωμα της στεφανιαία αρτηρίας.
Δ) Η ευάλωτη πλάκα συνήθως σχετίζεται με σοβαρή αγγειογρα-φικά στένωση της αρτηρίας.
Ε) Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι περισσότερο από το 90% των θανάτων που προκαλούνται από έμφραγμα του μυοκαρδίου σχετίζονται με ρήξη ή εξέλκωση της αθηρωματικής πλάκας.

35. Στο παρακάτω ΗΚΓ/μα διαπιστώνονται όλα τα παρακάτω εκτός από:

Α) Κολπική μαρμαρυγή.
Β) Έκτακτη κοιλιακή συστολή.
Γ) Φαινόμενο Ashman.
Δ) Έκτακτη κολπική συστολή με αλλοδρομία
Ε) Κανένα από τα παραπάνω.

36. Ένας άνδρας 55 χρονών με προσθετική μηχανική βαλβίδα στη θέση της μιτροειδούς προσέρχεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος. Το INR είναι 3.0. Η στεφανιογραφία έδειξε ολική απόφραξη του προσθίου κατιό-ντα. Πριν τη διενέργεια πρωτογενούς αγγειοπλαστικής ποιο από τα παρακάτω θα πρέπει να γίνει;

Α) Χορήγηση Abciximab
Β) Καμία επιπρόσθετη χορήγηση αντιπηκτικού.
Γ) Ενδοφλέβια έγχυση κλασματικής ηπαρίνης.
Δ) Υποδόρια χορήγηση ενοξαπαρίνης.
Ε) Χορήγηση μπιβαλιρουδίνης.

37. Όλα τα παρακάτω αποτελούν υπερηχογραφικά κριτήρια που συνηγορούν για σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια αορτικής βαλβί-δος εκτός από:

Α) Εύρος vena contracta > 6 mm.
Β) Κλάσμα παλινδρόμησης ≥ 45%.
Γ) Χρόνος υποδιπλασιασμού πίεσης (PHT) ανεπάρκειας αορτής Δ) Παλινδρομούν όγκος αίματος ≥ 60 ml.
Ε) Ολοδιαστολική αναστροφή της ροής στην κατιούσα αορτή.

38. Ένας άνδρας 52 ετών με ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπιδαιμία προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 2 ώρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος στο πρόσθιο τοίχωμα. Τα ζωτικά του ση-μεία είναι σταθερά και ο ασθενής ζυγίζει 90 kg. Οδηγείται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο για πρωτογενή αγγειοπλαστική. Εκτός από την ασπιρίνη 325mg που έλαβε ποιό από τα παρα-κάτω είναι η βέλτιστη συμπληρωματική φαρμακευτική αγωγή για αυτόν τον ασθενή ;

Α) Κλοπιδογρέλη 300 mg από το στόμα, και iv bolus ηπαρίνη 8000 μονάδες.
Β) Κλοπιδογρέλη 300 mg από το στόμα και iv bolus μπιβαλιρου-δίνη και συνεχή έγχυση στη συνέχεια.
Γ) Πρασουγκρέλη 60 mg από το στόμα, και iv bolus ηπαρίνη 4000 μονάδες.
Δ) Πρασουγκρέλη 60 mg από το στόμα, iv bolus τιροφιμπάνη και συνεχή έγχυση στη συνέχεια.
Ε) Πρασουγκρέλη 60 mg από το στόμα, iv bolus ηπαρίνη 4000 μονάδες, iv bolus τιροφιμπάνη και συνεχή έγχυση στη συνέχεια.

39. Ποιο από τα παρακάτω συνδυάζεται με κανονικό μέγεθος αριστερού κόλπου σε ακτινογραφία θώρακα;

Α) Μεσοκολπική επικοινωνία.
Β) Μεσοκοιλιακή επικοινωνία.
Γ) Ανοικτός αρτηριακός πόρος.
Δ) Συγγενής στένωση της μιτροειδούς βαλβίδος.
Ε) Έλλειμμα κολποκοιλιακού διαφράγματος.

40. Ένας 60χρονος άντρας υποψήφιος για μεταμόσχευση ήπατος υποβάλλεται σε διαθωρακικό υπερηχογράφημα. Στην καταγρα-φή της διαμιτροειδικής ροής, η μέγιστη ταχύτητα του κύματος Ε ήταν 1.4 m/s και η ταχύτητα του Α κύματος ήταν 0.4 m/s. Η πιο κάτω εικόνα σχετίζεται με:

Α) Μειωμένη ενδοτικότητα της αριστερής κοιλίας.
Β) Φυσιολογική λειτουργία του μυοκαρδίου.
Γ) Παθολογική χάλαση της αριστερής κοιλίας.
Δ) Φυσιολογική πίεση του αριστερού κόλπου.
Ε) Μειωμένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας